Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

PROFILUX, s.r.o. je společnost poskytující projekci a prodej designových svítidel v rámci EU a to ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, případně 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích.

PROFILUX, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

PROFILUX, s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

PROFILUX, s.r.o
Heršpická 814/5a, 639 00 Brno
IČ: 26946602
telefon: +420 543 215 566
e-mail: info@profilux.cz
ID datové schránky: 2egu2ex

PROFILUX, s.r.o. jmenovala referenta pro ochranu pro ochranu osobních údajů a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa referenta ochrany osobních údajů:

Vladimír Kypr
PROFILUX, s.r.o.
Heršpická 814/5a, 639 00 Brno
IČ: 26946602
telefon: +420 543 215 566
e-mail: info@profilux.cz

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Nařízení čl. 6 odstavec 1. b), zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy a dále na základě plnění zákonné povinnosti Nařízení čl. 6 odstavec 1. c). Zpracovávány a shromažďovány jsou vaše základní osobní údaje jako identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro prodej výrobků a poskytnutí zákonných služeb.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů (viz. kontakty uvedené výše).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

© 2024 PROFILUX s.r.o. - Galerie světla.

vyrobila